ගිනිගෙදර ඇල්ල, පාහියන්ගල, මියුනු ඇල්ල, අයගම මහා දොල, මිනී ඇල්ල, නමක් නැති ඇල්ලක් සොයා

ලගදි හොදට කාලා බීලා එන්න පුලුවන් පොඩි Occasion එකක් තිබ්බා.. Occasion එකට යනවද අහලා Janakaට දාපු…