අසුන්දරකල සුන්දර ඉදල්ගස්හින්න සොයා – Idalgashinna

හැමෝම දන්න තැනක් නිසා වැඩි විස්තරයක් නෑ. තහනම් කරපු වෙලාවේ, දුක සිතුනත්, දැන්නම් සතුටක් තියෙනවා. තහනමින්…

ඉදල්ගස්හින්න camping 

පි ගමන පටන් ගත්තෙ අනුරාදපුරෙන් … අනුරාධපුරෙ ඉදන් මාතලේට යනකල් මම විතරයි … කලින් දවසෙ රැ…

බදුල්ල නයිට් මේල් එකේ ගිහින් නයිට් මේල් එකේ ආපු ගමන

මේ ගමන ගියේ දැනට මාස තුනකට විතර කලින්, රාත්‍රී 8.30 නයිට් මේල් එකේ නැගලා, පළමු නැවතුම…