හරිතකන්දෙහි රැයක්

හරි ඔන්න ඒනම් ආපහු අලුත් නෝට් එකක් අරන් ආව … ඔන්න එහෙනම් හරිතකන්දෙ රසකතා ටික අහන්න…