මරණයේ දොරටුවෙන් සිංහ කටට – අලගල්ල කන්ද තරණය

නුවර කොළැඹ ට්‍රේන් එකේ යද්දි ඉහළ කෝට්ටේ කිට්ටු වෙද්දි, කදු මුදුනක කලුගලින් නිදාගෙන ඉන්න සිංහයෙකුගේ පෙනුමට,…