තනිවම දෙහෙනකන්ද මුක්කුවත්ත හරහා සිරිපා කරුණාව

සිරිපා කරුණාවට යන්න දුෂ්කරම හා දුරම මාර්ගය තමයි දෙහෙනකන්ද මුක්කුවත්ත මාර්ගය. කලුතරින් පානදුරට ඇවිත් එතනින් රත්නපුරට…

සිරිපා කරුණා කරන්න යන බොහෝ දෙනෙකුට අමතක වෙන තැනක් තමයි භගවා ලෙන හෙවත් දිවාගුහාව

දිවාගුහාව හෙවත් භගවා ලෙන පිහිටා ඇත්තේ ශ්‍රීපාද මළුවේ සිට හරියටම අඩි 300ක් පහළින්, හැටන් පාරේ ‘‘දන්සැල’’…