තනිවම කුරුවිට අඩවිකන්දෙන් අවාරේ සිරිපා කරුණාව

මාස ගනනාවක සිට අවාරේ සිරිපා කරුණාවට බලාගෙන හිටියත් විවිද හේතු වගේම අවසානේ කකුලේ ගැටලුවක් නිසාත් දවසින්…

Nine Arch, Little Adams Peak, Ravana Curve, Ella Rock , kithal Ella බලා පැමිණි ගමන

මේ ගමනත් සුපුරුදු ලෙස කොළඹ කොටුවට ඇවිත්, ඇල්ලට ආපු ගමනක්….. Night Express එකේ පාන්දර 6.15ට ඇල්ලට…